Skip to main content

TERMS AND CONDITIONS

[ENG]

Disclaimer for www.restaurantsumo.com

On this page you will find the disclaimer of www.restaurantsumo.com, as made available by SUMO. In this disclaimer we indicate under which conditions we offer the information on our website to you.

Intellectual property

The use of the information on this website is free as long as you do not copy, distribute or otherwise use or misuse this information. You may only reuse the information on this website in accordance with the regulations of mandatory law.

It is not permitted to reuse text, photo material or other materials on this website without the express written permission of SUMO. The intellectual property rests with SUMO.

No guarantee of correctness

If applicable:

For the prices on our website, we strive for the most accurate representation of reality and the intended prices. Errors that arise and are recognizable as programming or typing errors never form a reason to claim or assume a contract or agreement with SUMO.

SUMO strives for a website that is as current as possible. If, despite these efforts, the information or content on this website is incomplete or incorrect, we cannot accept any liability for this.

The information and/or products on this website are offered without any form of guarantee or claim to correctness. We reserve the right to change, remove or repost these materials without prior notice. SUMO accepts no liability for any information to which we refer via hyperlinks.

Amendments

Should this disclaimer change, you will find the most recent version of the www.restaurantsumo.com disclaimer on this page.

Terms of use

By subscribing to our newsletter you agree to receive email from us. The aim of our newletter service is to keep our customers and visitors updated about new book releases or new information about our books and/or company. The subscription to our newsletter service is not mandatory.

1. Frequency

The frequency of the newsletter issues will be at most 2 per month.

2. Limited Liability

We reserve the sole right to either modify or discontinue the newsletter, at any time with or without notice to you. We will not be liable to you or any third party should we exercise such right. Any new features that augment or enhance the then-current services on this site shall also be subject to these Terms of Use.

We reserve the sole right to unsubscribe users / visitors from or newsletter service, without notice. We will do so with any subscriber we deem registered with fake data.

3. Double opt-in

We require all subscribers to confirm their email address upon registration. You will therefor receive a message with a link you’ll have to click in order to confirm the email address and your will to subscribe.

4. Privacy policy

We will not communicate / spread / publish or otherwise give away your address. You’ll be able to change your subscription settings or to delete it all together anytime. Read more about our Privacy Policy.

[NLD]

Disclaimer voor www.restaurantsumo.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.restaurantsumo.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door SUMO. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SUMO is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SUMO.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SUMO te mogen claimen of te veronderstellen.

SUMO streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. SUMO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.restaurantsumo.com op deze pagina.

Gebruiksvoorwaarden

Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u ermee akkoord e-mail van ons te ontvangen. Het doel van onze nieuwsbrief service is om onze klanten en bezoekers op de hoogte te houden van nieuwe boekuitgaven of nieuwe informatie over onze boeken en/of ons bedrijf. Het abonnement op onze nieuwsbrief service is niet verplicht.

1. Frequentie

De frequentie van de nieuwsbrief uitzendingen zal maximaal 2 per maand zijn.

2. Beperkte aansprakelijkheid

We behouden ons het exclusieve recht voor om de nieuwsbrief op elk moment met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen of stop te zetten. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij als we een dergelijk recht uitoefenen. Alle nieuwe functies die de op dat moment geldende services op deze site aanvullen of verbeteren, vallen ook onder deze gebruiksvoorwaarden.

We behouden ons het exclusieve recht voor om gebruikers / bezoekers uit te schrijven voor onze nieuwsbrief service, zonder voorafgaande kennisgeving. We zullen dit doen met elke abonnee waarvan we denken dat deze geregistreerd is met valse gegevens.

3. Dubbele opt-in

We vereisen van alle abonnees dat ze hun e-mailadres bevestigen bij registratie. U ontvangt daarom een bericht met een link waarop u moet klikken om het e-mailadres en uw wil om u te abonneren te bevestigen.

4. Privacybeleid

Wij zullen uw adres niet communiceren/verspreiden/publiceren of anderszins weggeven. Je kunt op elk moment je abonnementsinstellingen wijzigen of alles samen verwijderen. Lees meer over ons privacybeleid.